REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

OPOLSKI KLUB FOTOGRAFICZNY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Działalność Stowarzyszenia „Opolski Klub Fotograficzny” jest kontynuacją dorobku
i wysiłku wielu osób i ich działań zmierzających do aktywizacji amatorskiego środowiska fotograficznego w województwie opolskim.

§2

Stowarzyszenie „Opolski Klub Fotograficzny” , zwane dalej Stowarzyszeniem działa
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.

§3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§4

Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Opole

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§6

Stowarzyszenia może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

Rozdział 2
Cele i forma działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań mających na celu propagowanie uprawiania fotografii,
pogłębianie wiedzy fotograficznej poprzez organizowanie warsztatów, plenerów i wystaw. Celem Stowarzyszenia jest również:

promocja miasta Opola i województwa opolskiego poprzez organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych.

§10

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji inicjatyw działających w następujących obszarach.: kultura, edukacja, promocja.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Współpraca z władzami samorządowymi, środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
2.Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej.
3.Organizowanie warsztatów, plenerów, wystaw i konkursów.
4.Prowadzenie prac dokumentacyjnych, promocyjnych i artystycznych.

§12

Członkostwo w Stowarzyszeniu „Opolski Klub Fotograficzny” nakłada na każdego
z członków obowiązek czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

Rozdział 3
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§13

1.Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów
przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3.Wniosek o zmianę regulaminu musi być złożony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu
zwołującym Walne Zebranie.